Konkurs FACEBOOK "Najpiękniejszy bukiet"
AQUAPHOR
akcje aquaphor,uroda

REGULAMIN

Postanowienia ogólne:

1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Fanpage'a firmy Aquaphor Poland Sp. z o.o. na Facebooku

2. Nazwa konkursu: „Najpiękniejszy bukiet” zwany dalej „Konkursem”.

3. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu.

Przedmiot konkursu:

1. Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie : zdjęcia z bukietem kwiatów z okazji dnia kobiet.

2. Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej 'Regulaminem' oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4. Konkurs nie jest organizowany i wspierany przez portal Facebook.

5.Organizatorem konkursu jest firma Aquaphor Poland Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 80 , 00-517 Warszawa.

6. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem e-mail: marketing@aquaphor.pl

7. Fundatorem nagród jest Aquaphor Poland Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 80 , 00-517 Warszawa (Fundator).

Zadanie konkursowe:

1. Konkurs jest skierowany do fanów strony „Aquaphor Poland” na portalu społecznościowym Facebook

2. Zadaniem Fanów jest przedstawienie zdjęcia z bukietem kwiatów z okazji dnia kobiet.(temat konkursowy przedstawiony na https://aquaphor.com/pl-pl/blog/konkurs-dzien-kobiet)

- temat zdjęcia konkursowego : zdjęcia z bukietem kwiatów z okazji dnia kobiet polubieniu profilu Aquaphor Polska na Facebooku oraz udostępnić Konkurs na swojej tablicy.

3. Zdjęcie umieszczane jest w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage'u Aquaphor Polska na Facebooku

4. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać tylko jedno zdjęcie.

5. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybierze 3 najlepsze zdjęcia, które zostaną uhonorowane nagrodami.

Czas trwania konkursu

1. Konkurs trwa od 06.03.2020 do 08.03.2020.

2. Oficjalne ogłoszenie wyników 09.03.2020.

Uczestnicy

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, będące fanami profilu Aquaphor Poland na Facebooku , które udostępnią informację o Konkursie na swojej tablicy i przedstawią zdjęcie bukietu z okazji dnia kobiet do dnia zakończenia konkursu tj. do 08.03.2020 do godziny 23:59.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz Fundatorem Konkursu.

3. W konkursie mogą brać udział jedynie indywidualni Uczestnicy, z wykluczeniem prac zbiorowych.

Komisja konkursowa:

1. O wyborze zwycięzcy zadecyduje Komisja Konkursowa, która kierować się będzie takimi kryteriami jak: oryginalność.

2.W skład komisji wejdą trzej przedstawiciele Organizatora.

Nagrody:

1. Nagrodami w konkursie są dzbanki: 1x J.SHMIDT 500 oraz 2x PROVENCE

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

Prawa autorskie

1. Propozycja zdjęcia konkursowego przesłana przez Uczestnika Konkursu nie może naruszać praw lub dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych lub materialnych.

2. Propozycja zdjęcia konkursowego przesłana przez Uczestnika Konkursu, nie może zawierać jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.

3. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste, w tym prawo do publikowania jej na potrzeby Konkursu.

4. Przesyłając zdjęcie, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie go w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników w środkach masowego przekazu, w szczególności w Internecie.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, w tym prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu Aquaphor Poland w serwisie Facebook.com. . Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na serwisie Facebook.com.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

3. Zwycięzcy otrzymają informację o wygranej w postaci postu podsumowującego konkurs. Nagroda zostanie wysłana pocztą/kurierem w terminie 14 dni od daty otrzymania danych adresowych Laureata konkursu (nie później niż 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu).

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przesyłek przez operatora pocztowego lub kuriera, a także za konsekwencje podania błędnego adresu do doręczeń przez Uczestnika.

5. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Konkurs FACEBOOK "Najpiękniejszy bukiet"

Mar 6, 2020

REGULAMIN

Postanowienia ogólne:

1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Fanpage'a firmy Aquaphor Poland Sp. z o.o. na Facebooku

2. Nazwa konkursu: „Najpiękniejszy bukiet” zwany dalej „Konkursem”.

3. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu.

Przedmiot konkursu:

1. Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie : zdjęcia z bukietem kwiatów z okazji dnia kobiet.

2. Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4. Konkurs nie jest organizowany i wspierany przez portal Facebook.

5.Organizatorem konkursu jest firma Aquaphor Poland Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 80 , 00-517 Warszawa.

6. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem e-mail: marketing@aquaphor.pl

7. Fundatorem nagród jest Aquaphor Poland Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 80 , 00-517 Warszawa (Fundator).

Zadanie konkursowe:

1. Konkurs jest skierowany do fanów strony „Aquaphor Poland” na portalu społecznościowym Facebook

2. Zadaniem Fanów jest przedstawienie zdjęcia z bukietem kwiatów z okazji dnia kobiet.(temat konkursowy przedstawiony na https://aquaphor.com/pl-pl/blog/konkurs-dzien-kobiet)

- temat zdjęcia konkursowego : zdjęcia z bukietem kwiatów z okazji dnia kobiet polubieniu profilu Aquaphor Polska na Facebooku oraz udostępnić Konkurs na swojej tablicy.

3. Zdjęcie umieszczane jest w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage'u Aquaphor Polska na Facebooku

4. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać tylko jedno zdjęcie.

5. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybierze 3 najlepsze zdjęcia, które zostaną uhonorowane nagrodami.

Czas trwania konkursu

1. Konkurs trwa od 06.03.2020 do 08.03.2020.

2. Oficjalne ogłoszenie wyników 09.03.2020.

Uczestnicy

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, będące fanami profilu Aquaphor Poland na Facebooku , które udostępnią informację o Konkursie na swojej tablicy i przedstawią zdjęcie bukietu z okazji dnia kobiet do dnia zakończenia konkursu tj. do 08.03.2020 do godziny 23:59.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz Fundatorem Konkursu.

3. W konkursie mogą brać udział jedynie indywidualni Uczestnicy, z wykluczeniem prac zbiorowych.

Komisja konkursowa:

1. O wyborze zwycięzcy zadecyduje Komisja Konkursowa, która kierować się będzie takimi kryteriami jak: oryginalność.

2.W skład komisji wejdą trzej przedstawiciele Organizatora.

Nagrody:

1. Nagrodami w konkursie są dzbanki: 1x J.SHMIDT 500 oraz 2x PROVENCE

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

Prawa autorskie

1. Propozycja zdjęcia konkursowego przesłana przez Uczestnika Konkursu nie może naruszać praw lub dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych lub materialnych.

2. Propozycja zdjęcia konkursowego przesłana przez Uczestnika Konkursu, nie może zawierać jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.

3. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste, w tym prawo do publikowania jej na potrzeby Konkursu.

4. Przesyłając zdjęcie, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie go w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników w środkach masowego przekazu, w szczególności w Internecie.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, w tym prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu Aquaphor Poland w serwisie Facebook.com. . Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na serwisie Facebook.com.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

3. Zwycięzcy otrzymają informację o wygranej w postaci postu podsumowującego konkurs. Nagroda zostanie wysłana pocztą/kurierem w terminie 14 dni od daty otrzymania danych adresowych Laureata konkursu (nie później niż 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu).

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przesyłek przez operatora pocztowego lub kuriera, a także za konsekwencje podania błędnego adresu do doręczeń przez Uczestnika.

5. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udostępnij

Czytaj także

woda
akcje aquaphor
Media o nas
Eko
Aktualności
akcje aquaphor
Media o nas
Aktualności
akcje aquaphor
Promocje w e-sklepie
Używamy plików cookies na naszej stronie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.Kontynuując, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies na wszystkich stronach internetowych AQUAPHOR.