Konkurs Aquaphor z okazji Światowego Dnia Wody
AQUAPHOR
woda,akcje aquaphor

Z okazji Światowego Dnia Wody postanowiliśmy zorganizować konkurs, w którym można wygrać bardzo atrakcyjne nagrody.

Nagrodą główną jest zestaw kuchennego filtra podzlewozmywakowego AQUAPHOR Kryształ H z kompletem wkładów oraz oddzielną wylewką do czystej wody (jest to profesjonalny i bardzo skuteczny system oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia, przeznaczony do twardej wody) oraz 5 zestawów dzbanków AQUAPHOR Jasper z herbatą Detox & Slim, książeczką Najlepsze Diety na cały rok oraz wkładem magnezowym w kolorach białym i granatowym.

Konkurs trwa od dziś 22 marca do 31 marca do północy.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie:

Regulamin Konkursu „Światowy Dzień Wody”

Postanowienia ogólne:

1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Fanpage'a firmy Aquaphor Poland Sp. z o.o. na Facebooku.

2. Nazwa konkursu: „Światowy Dzień Wody' zwany dalej „Konkursem”.

3. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu.

Przedmiot konkursu:

1. Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie propozycji tekstu konkursowego.

2. Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej 'Regulaminem' oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4. Konkurs nie jest organizowany i wspierany przez portal Facebook.

5. Organizatorem konkursu jest firma Aquaphor Poland Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 80 , 00-517 Warszawa.

6. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem e-mail: marketing@aquaphor.pl

7. Fundatorem nagród jest Aquaphor Poland Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 80 , 00-517 Warszawa (Fundator).

Zadanie konkursowe:

1. Konkurs jest skierowany do fanów strony „Aquaphor Poland” na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram.

2. Zadaniem Fanów jest przedstawienie propozycji tekstu konkursowego (temat przedstawiony na stronie internetowej https://aquaphor.com/pl-pl/blog/konkurs-dzień-wody oraz na https://www.facebook.com/AQUAPHOR.filtry oraz na www.instagram.com/aquaphor_polska/

- Napisz hasło prospołeczne dotyczące oszczędzania wody, np: zróbmy od dziś modę na to jak oszczędzać wodę (max. 500 słów) polubieniu profilu Aquaphor Polska na Facebooku lub/i Instagramie oraz udostępnić Konkurs na swojej tablicy.

3. Propozycja tekstu umieszczana jest w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage'u Aquaphor Polska na Facebooku lub/i Instagramie.

4. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać tylko jedną odpowiedź.

5. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybierze 6 najlepszych odpowiedzi, które zostaną uhonorowane nagrodami.

Czas trwania konkursu:

1. Konkurs trwa od 22.03.2019 do 31.03.2019.

2. Oficjalne ogłoszenie wyników 09.04.2019.

Uczestnicy:

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, będące fanami profilu Aquaphor Poland na Facebooku i/lub Instagramie, które udostępnią informację o Konkursie na swojej tablicy i przedstawią propozycję tekstu konkursowego do dnia zakończenia konkursu tj. do 31.03.2019 do godziny 23:59.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz Fundatorem Konkursu.

3. W konkursie mogą brać udział jedynie indywidualni Uczestnicy, z wykluczeniem prac zbiorowych.

Komisja konkursowa:

1. O wyborze zwycięzcy zadecyduje Komisja Konkursowa, która kierować się będzie takimi kryteriami jak: oryginalność, poprawność językowa odpowiedzi.

2. W skład komisji wejdą trzej przedstawiciele Organizatora.

Nagrody:

1. Nagrodami w konkursie jest 1 kuchenny filtr podzlewozmywakowy AQUAPHOR Kryształ H oraz 5 dzbanków filtrujących AQUAPHOR Jasper w zestawie z herbatą Detox & Slim, książeczką Najlepsze diety na cały rok oraz wkładem magnezowym w kolorach białym i granatowym.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

Prawa autorskie:

1. Propozycja tekstu konkursowego przesłana przez Uczestnika Konkursu nie może naruszać praw lub dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych lub materialnych.

2. Propozycja tekstu konkursowego przesłana przez Uczestnika Konkursu, nie może zawierać jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.

3. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste, w tym prawo do publikowania jej na potrzeby Konkursu.

4. Przesyłając tekst, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie go w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników w środkach masowego przekazu, w szczególności w Internecie.

Postanowienia końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, w tym prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu Aquaphor Poland w serwisie Facebook.com. oraz Instagram.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na serwisie Facebook.com. oraz Instagram.com.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

3. Zwycięzcy otrzymają informację o wygranej w postaci postu podsumowującego konkurs. Nagroda zostanie wysłana pocztą/kurierem w terminie 14 dni od daty otrzymania danych adresowych Laureata konkursu (nie później niż 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu).

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przesyłek przez operatora pocztowego lub kuriera, a także za konsekwencje podania błędnego adresu do doręczeń przez Uczestnika.

5. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Konkurs Aquaphor z okazji Światowego Dnia Wody

Mar 22, 2019

Z okazji Światowego Dnia Wody postanowiliśmy zorganizować konkurs, w którym można wygrać bardzo atrakcyjne nagrody.

Nagrodą główną jest zestaw kuchennego filtra podzlewozmywakowego AQUAPHOR Kryształ H z kompletem wkładów oraz oddzielną wylewką do czystej wody (jest to profesjonalny i bardzo skuteczny system oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia, przeznaczony do twardej wody) oraz 5 zestawów dzbanków AQUAPHOR Jasper z herbatą Detox & Slim, książeczką Najlepsze Diety na cały rok oraz wkładem magnezowym w kolorach białym i granatowym.

Konkurs trwa od dziś 22 marca do 31 marca do północy.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie:

Regulamin Konkursu „Światowy Dzień Wody”

Postanowienia ogólne:

1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Fanpage'a firmy Aquaphor Poland Sp. z o.o. na Facebooku.

2. Nazwa konkursu: „Światowy Dzień Wody" zwany dalej „Konkursem”.

3. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu.

Przedmiot konkursu:

1. Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie propozycji tekstu konkursowego.

2. Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4. Konkurs nie jest organizowany i wspierany przez portal Facebook.

5. Organizatorem konkursu jest firma Aquaphor Poland Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 80 , 00-517 Warszawa.

6. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem e-mail: marketing@aquaphor.pl

7. Fundatorem nagród jest Aquaphor Poland Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 80 , 00-517 Warszawa (Fundator).

Zadanie konkursowe:

1. Konkurs jest skierowany do fanów strony „Aquaphor Poland” na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram.

2. Zadaniem Fanów jest przedstawienie propozycji tekstu konkursowego (temat przedstawiony na stronie internetowej https://aquaphor.com/pl-pl/blog/konkurs-dzień-wody oraz na https://www.facebook.com/AQUAPHOR.filtry oraz na www.instagram.com/aquaphor_polska/

- Napisz hasło prospołeczne dotyczące oszczędzania wody, np: zróbmy od dziś modę na to jak oszczędzać wodę (max. 500 słów) polubieniu profilu Aquaphor Polska na Facebooku lub/i Instagramie oraz udostępnić Konkurs na swojej tablicy.

3. Propozycja tekstu umieszczana jest w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage'u Aquaphor Polska na Facebooku lub/i Instagramie.

4. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać tylko jedną odpowiedź.

5. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybierze 6 najlepszych odpowiedzi, które zostaną uhonorowane nagrodami.

Czas trwania konkursu:

1. Konkurs trwa od 22.03.2019 do 31.03.2019.

2. Oficjalne ogłoszenie wyników 09.04.2019.

Uczestnicy:

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, będące fanami profilu Aquaphor Poland na Facebooku i/lub Instagramie, które udostępnią informację o Konkursie na swojej tablicy i przedstawią propozycję tekstu konkursowego do dnia zakończenia konkursu tj. do 31.03.2019 do godziny 23:59.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz Fundatorem Konkursu.

3. W konkursie mogą brać udział jedynie indywidualni Uczestnicy, z wykluczeniem prac zbiorowych.

Komisja konkursowa:

1. O wyborze zwycięzcy zadecyduje Komisja Konkursowa, która kierować się będzie takimi kryteriami jak: oryginalność, poprawność językowa odpowiedzi.

2. W skład komisji wejdą trzej przedstawiciele Organizatora.

Nagrody:

1. Nagrodami w konkursie jest 1 kuchenny filtr podzlewozmywakowy AQUAPHOR Kryształ H oraz 5 dzbanków filtrujących AQUAPHOR Jasper w zestawie z herbatą Detox & Slim, książeczką Najlepsze diety na cały rok oraz wkładem magnezowym w kolorach białym i granatowym.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

Prawa autorskie:

1. Propozycja tekstu konkursowego przesłana przez Uczestnika Konkursu nie może naruszać praw lub dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych lub materialnych.

2. Propozycja tekstu konkursowego przesłana przez Uczestnika Konkursu, nie może zawierać jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.

3. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste, w tym prawo do publikowania jej na potrzeby Konkursu.

4. Przesyłając tekst, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie go w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników w środkach masowego przekazu, w szczególności w Internecie.

Postanowienia końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, w tym prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu Aquaphor Poland w serwisie Facebook.com. oraz Instagram.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na serwisie Facebook.com. oraz Instagram.com.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

3. Zwycięzcy otrzymają informację o wygranej w postaci postu podsumowującego konkurs. Nagroda zostanie wysłana pocztą/kurierem w terminie 14 dni od daty otrzymania danych adresowych Laureata konkursu (nie później niż 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu).

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przesyłek przez operatora pocztowego lub kuriera, a także za konsekwencje podania błędnego adresu do doręczeń przez Uczestnika.

5. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udostępnij
Używamy plików cookies na naszej stronie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.Kontynuując, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies na wszystkich stronach internetowych AQUAPHOR.