Konkurs na „Przepis na wodę smakową lub ulubiony koktail”
AQUAPHOR
woda,akcje aquaphor

Regulamin Konkursu „Przepis na wodę smakową lub ulubiony koktail”

Postanowienia ogólne:

1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Fanpage'a firmy Aquaphor Poland Sp. z o.o. na Instagramie

2. Nazwa konkursu: „Przepis na wodę smakową lub ulubiony koktail” zwany dalej „Konkursem”.

3. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu.

Przedmiot konkursu:

1. Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie propozycji : przepisu na wodę smakową lub ulubiony koktajl. Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej 'Regulaminem' oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

3. Konkurs nie jest organizowany i wspierany przez portal Facebook.

4. Organizatorem konkursu jest firma Aquaphor Poland Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 80 , 00-517 Warszawa.

5. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem e-mail: marketing@aquaphor.pl

6. Fundatorem nagród jest Aquaphor Poland Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 80 , 00-517 Warszawa (Fundator).

Zadanie konkursowe:

1. Konkurs jest skierowany do fanów strony „Aquaphor Poland” na portalu społecznościowym Instagram

2. Zadaniem Fanów jest przedstawienie propozycji przepisu na wodę smakową lub ulubiony koktail (temat konkursowy przedstawiony na profilu aquaphor_polska na Instagramie ) - tekst konkursowy : przedstaw przepis na wodę smakową lub ulubiony koktail (max. 500 słów) oraz polubieniu profilu aquaphor _polska na Istagramie

3. Propozycja tekstu umieszczana jest w komentarzu pod postem konkursowym na profilu aquaphor_polska na Instagramie

4. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać tylko jedną odpowiedź.

5. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybierze 6 najlepszych odpowiedzi, które zostaną uhonorowane nagrodami.

Czas trwania konkursu

1. Konkurs trwa od 27.05.2019 do 02.06.2019.

2. Oficjalne ogłoszenie wyników 05.06.2019.

Uczestnicy

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, będące fanami profilu aquaphor_polska na Instagramie i przedstawią propozycję przepisu na wodę smakową lub ulubiony koktail do dnia zakończenia konkursu tj. do 02.06.2019 do godziny 23:59.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz Fundatorem Konkursu.

3. W konkursie mogą brać udział jedynie indywidualni Uczestnicy, z wykluczeniem prac zbiorowych.

Komisja konkursowa:

1. O wyborze zwycięzcy zadecyduje Komisja Konkursowa, która kierować się będzie takimi kryteriami jak: oryginalność, poprawność językowa odpowiedzi.

2.W skład komisji wejdą trzej przedstawiciele Organizatora.

Nagrody:

1. Nagrodami w konkursie jest 3x zestaw AQUAPHOR Provance + szklanki Aquaphor

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

Prawa autorskie

1. Propozycja tekstu konkursowego przesłana przez Uczestnika Konkursu nie może naruszać praw lub dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych lub materialnych.

2. Propozycja tekstu konkursowego przesłana przez Uczestnika Konkursu, nie może zawierać jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.

3. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste, w tym prawo do publikowania jej na potrzeby Konkursu.

4. Przesyłając tekst, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie go w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników w środkach masowego przekazu, w szczególności w Internecie. Ochrona danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn.zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych potrzebnych do wysłania nagród w Konkursie.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, w tym prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu aquaphor_polska w serwisie Instagram.com. . Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na serwisie Instagram.com.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

3. Zwycięzcy otrzymają informację o wygranej w postaci postu podsumowującego konkurs. Nagroda zostanie wysłana pocztą/kurierem w terminie 14 dni od daty otrzymania danych adresowych Laureata konkursu (nie później niż 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu).

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przesyłek przez operatora pocztowego lub kuriera, a także za konsekwencje podania błędnego adresu do doręczeń przez Uczestnika.

5. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Konkurs na „Przepis na wodę smakową lub ulubiony koktail”

Maj 27, 2019

Regulamin Konkursu „Przepis na wodę smakową lub ulubiony koktail”

Postanowienia ogólne:

1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Fanpage'a firmy Aquaphor Poland Sp. z o.o. na Instagramie

2. Nazwa konkursu: „Przepis na wodę smakową lub ulubiony koktail” zwany dalej „Konkursem”.

3. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu.

Przedmiot konkursu:

1. Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie propozycji : przepisu na wodę smakową lub ulubiony koktajl. Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

3. Konkurs nie jest organizowany i wspierany przez portal Facebook.

4. Organizatorem konkursu jest firma Aquaphor Poland Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 80 , 00-517 Warszawa.

5. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem e-mail: marketing@aquaphor.pl

6. Fundatorem nagród jest Aquaphor Poland Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 80 , 00-517 Warszawa (Fundator).

Zadanie konkursowe:

1. Konkurs jest skierowany do fanów strony „Aquaphor Poland” na portalu społecznościowym Instagram

2. Zadaniem Fanów jest przedstawienie propozycji przepisu na wodę smakową lub ulubiony koktail (temat konkursowy przedstawiony na profilu aquaphor_polska na Instagramie ) - tekst konkursowy : przedstaw przepis na wodę smakową lub ulubiony koktail (max. 500 słów) oraz polubieniu profilu aquaphor _polska na Istagramie

3. Propozycja tekstu umieszczana jest w komentarzu pod postem konkursowym na profilu aquaphor_polska na Instagramie

4. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać tylko jedną odpowiedź.

5. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybierze 6 najlepszych odpowiedzi, które zostaną uhonorowane nagrodami.

Czas trwania konkursu

1. Konkurs trwa od 27.05.2019 do 02.06.2019.

2. Oficjalne ogłoszenie wyników 05.06.2019.

Uczestnicy

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, będące fanami profilu aquaphor_polska na Instagramie i przedstawią propozycję przepisu na wodę smakową lub ulubiony koktail do dnia zakończenia konkursu tj. do 02.06.2019 do godziny 23:59.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz Fundatorem Konkursu.

3. W konkursie mogą brać udział jedynie indywidualni Uczestnicy, z wykluczeniem prac zbiorowych.

Komisja konkursowa:

1. O wyborze zwycięzcy zadecyduje Komisja Konkursowa, która kierować się będzie takimi kryteriami jak: oryginalność, poprawność językowa odpowiedzi.

2.W skład komisji wejdą trzej przedstawiciele Organizatora.

Nagrody:

1. Nagrodami w konkursie jest 3x zestaw AQUAPHOR Provance + szklanki Aquaphor

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

Prawa autorskie

1. Propozycja tekstu konkursowego przesłana przez Uczestnika Konkursu nie może naruszać praw lub dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych lub materialnych.

2. Propozycja tekstu konkursowego przesłana przez Uczestnika Konkursu, nie może zawierać jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.

3. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste, w tym prawo do publikowania jej na potrzeby Konkursu.

4. Przesyłając tekst, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie go w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników w środkach masowego przekazu, w szczególności w Internecie. Ochrona danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn.zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych potrzebnych do wysłania nagród w Konkursie.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, w tym prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu aquaphor_polska w serwisie Instagram.com. . Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na serwisie Instagram.com.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

3. Zwycięzcy otrzymają informację o wygranej w postaci postu podsumowującego konkurs. Nagroda zostanie wysłana pocztą/kurierem w terminie 14 dni od daty otrzymania danych adresowych Laureata konkursu (nie później niż 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu).

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przesyłek przez operatora pocztowego lub kuriera, a także za konsekwencje podania błędnego adresu do doręczeń przez Uczestnika.

5. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udostępnij
Używamy plików cookies na naszej stronie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.Kontynuując, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies na wszystkich stronach internetowych AQUAPHOR.